Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu kosmetyki.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 15 maja 2014 - 10:57, kmirgos

W ramach projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet"


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
1. Przeprowadzeniu kursu/szkolenia Kurs stylizacji paznokci I, II i III stopnia i Kurs przedłużania rzęs - z "kuferkiem" dla 3 uczestniczek projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu (w języku polskim i angielskim) oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obejmującym uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy co najmniej z przedstawionego niżej zakresu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu:
Kurs stylizacji paznokci I, II i III stopnia
1. Budowa, struktura i choroby paznokci
2. Używane produkty i akcesoria
3. Pielęgnacja dłoni i paznokci
4. Manicure krok po kroku
5. Malowanie paznokci, masaż dłoni
6. Przedłużanie paznokci - żel UV na tipsie
7. Manicure: biologiczny z parafiną, hybrydowy i japoński
8. Pedicure kosmetyczny
9. Przedłużanie paznokci, w tym akrylem
10. Manicure: ślubny, kawiorowy, ohmbre, french, szewron, metoda wodna, one stroke
11. Fiberglass
12. Zdobnictwo 3D akrylem i żelem
13. Zapoznanie ze stanowiskiem, przepisy BHP
14. W wyposażeniu kuferek, w skład którego powinien wejść zestaw pędzli: do akrylu, żelu, do zdobień z japońskiego włókna sztucznego
Kurs przedłużania rzęs - z "kuferkiem"
1.Stosowane narzędzia i preparaty
2. Nauka praktyczna przedłużania rzęs krok po kroku
3. Przepisy BHP
4. W wyposażeniu kuferek ze sztucznymi rzęsami, klejem, pipetą, pęsetą

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 100 godzin. Dodatkowo wykonawca zapewni  uczestniczkom minimum 80 godzin (1 miesiąc) praktyki w zakładzie kosmetycznym na terenie m.st. Warszawy.

2. Przeprowadzeniu kursu/szkolenia Fryzjer-kurs przyuczający do zawodu i Fryzjer-stylista dla 2 uczestniczek projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obejmującym uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy co najmniej z przedstawionego niżej zakresu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu:
1. Anatomia, budowa i właściwości skóry, włosów
2. Wiadomości z zakresu materiałów, narzędzi i kosmetyków
3. Rysunek zawodowy i dobieranie uczesań do typu urody
4. Nauka modelowania, strzyżenia, mycia, rozjaśniania, farbowania, trwałej ondulacji i innych czynności związanych z pielęgnacją włosów
5. Wyposażenie na własność dla uczestniczki, zawierające: zestaw nożyczek degażówki i proste, peleryna ochronna, główka treningowa z długimi włosami

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 100 godzin. Dodatkowo wykonawca zapewni  uczestniczkom minimum 80 godzin (1 miesiąc) praktyki w zakładzie fryzjerskim na terenie m.st. Warszawy.

3. Przeprowadzeniu kursu/szkolenia Kurs kosmetyczny I, II i III stopnia i elementy kursu stylizacji paznokci I i II stopnia dla 1 uczestniczki projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obejmującym uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy co najmniej z przedstawionego niżej zakresu - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu:
1. Budowa i funkcje skóry
2. Schorzenia skóry i proces starzenia się
3. Substancje czynne w preparatach kosmetycznych
4. Preparaty do pielęgnacji skóry
5. Masaż twarzy, szyi i dekoltu
6. Pielęgnacja i oczyszczanie skóry
7. Maski kosmetyczne, darsonwalizacja, galwanizacja, inne
8. Zabiegi regeneracyjne i specjalne, elektrolecznictwo, depilacja, henna
9. Kawitacja, ultradźwięki, biolifting, mikrodermabrazja
10. Eksfoliacja kwasami, mezoterapia bezigłowa
11. Budowa, struktura i choroby paznokci
12. Pielęgnacja dłoni i paznokci
13. Manicure krok po kroku
14. Przedłużanie paznokci - żel UV na tipsie
15. Manicure: biologiczny, hybrydowy, japoński, przy użyciu frezarki
16. Pedicure kosmetyczny
17. Przedłużanie paznokci, w tym akrylem
18. Zdobnictwo paznokci

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 120 godzin. Dodatkowo wykonawca zapewni  uczestniczce minimum 80 godzin (1 miesiąc) praktyki w zakładzie kosmetycznym na terenie m.st. Warszawy.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestniczka dołączyła do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestniczki kierowanej na szkolenie przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczkę szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestniczek kierowanych na szkolenie lub odstąpienia od oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
2.    Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.    W przypadku zajęć trwających jednorazowo dłużej niż 2 (słownie: dwie) godziny zegarowe, Wykonawca zapewni co najmniej 1 (słownie: jedną) 15-minutową przerwę, która zostanie wliczona w czas pracy oraz zapewni bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych i serwis kawowy (serwis kawowy jest opcjonalny w przypadku dołączenia uczestniczki do istniejącej/tworzącej się grupy – jeśli został przewidziany).
4.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale, w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1)    Posiadane przez Oferenta doświadczenie w realizacji kursów/szkoleń o zbliżonym zakresie w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty i posiadane zaplecze techniczne niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 1),
2)    Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 2),
3)    Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 3),
4)    Program kursu/szkolenia (załącznik nr 4).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 60%
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczbę pkt w kryterium)/badana cena.
2.    Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia, w tym certyfikaty potwierdzające uprawnienia trenerskie/pedagogiczne kadry) - 40%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b)    liczby przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty szkoleń z danego zakresu:
    przeprowadzenie co najmniej 15 kursów– 6 punktów.
    przeprowadzenie co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
    przeprowadzenie co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna liczba punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium, tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.
Termin realizacji zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak kurs/szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi nie może zakończyć się później niż dnia 15 października 2014r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.
Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 15.10.2014r..
Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Ofertę zgodną z załącznikami 1-4 do Zapytania ofertowego, prosimy przesłać:
pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 20.05.2014 r. do godziny 15.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie-kosmetyka.pdf, file size: 366.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1-4
  (plik: zalacznik_nr_1-4.doc, file size: 130.5 KB)
  Pobierz