Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące wsparcia przy rekrutacji uczestników projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 16 kwietnia 2014 - 15:21, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zadanie dotyczy wsparcia przy przeprowadzeniu rekrutacji uczestników do projektu „Argos
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” i polega na :

1.    Prowadzeniu i aktualizacji bazy danych uczestników projektu;
2.    Wsparciu przy ocenie merytorycznej formularzy wniosków;
3.    Przygotowaniu listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej;
4.    Przygotowaniu korespondencji do wnioskodawców o zakwalifikowaniu do udziału
w projekcie, a także prowadzeniu korespondencji z uczestnikami projektu (wysyłka
/przyjmowanie korespondencji oraz jej rejestracja w systemach informatycznych Urzędu m.st. Warszawy);
5.    Bieżącym kontakcie z uczestnikami – udzielanie m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście informacji w zakresie projektu;
6.    Wsparciu przy innych zadaniach związanych z rekrutacją uczestników projektu.

Termin realizacji zamówienia: od 5 maja do 30 czerwca 2014 r.
Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie 2 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert :
Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny.
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

Kryteria oceny ofert :
1.    Cena  - 60 % (maksymalnie 60 punktów) - wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę cenową zawierającą, cenę brutto za 1 godzinę realizacji usługi i łączną wartość brutto za 168 godzin realizacji usługi;
2.    Rozmowa kwalifikacyjna – 40% (maksymalnie 40 punktów).

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe;
2.    Minimum 6 - miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
3.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4.    Niekaralność za przestępstwa umyślne.

Wymagania pożądane:
1.    Znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 POIG;
2.    Doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;
3.    Umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy;
4.    Dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

Do odręcznie podpisanej oferty złożonej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć:

1.    Odręcznie podpisane CV;
2.    Kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 – miesięczne doświadczenie
w pracy w administracji publicznej;
3.    Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe.

Inne istotne warunki zamówienia:
1.    Realizacja zadania planowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
2.    Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia - w siedzibie Zamawiającego;
3.    Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego
w przedmiocie Zapytania Ofertowego;
4.    Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą może zostać opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ofertę prosimy przesłać do:
fax numer: +48224431442, lub pocztą elektroniczną na adres: mswiderski@um.warszawa.pl
do dnia 24.04. 2014 r. do godz. 12.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 109.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór oferty
  (plik: wzor_oferty_-_argos2.doc, file size: 221.5 KB)
  Pobierz