Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie 5 tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 25 listopada 2013 - 8:46, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

- opracowaniu autorskiego projektu graficznego tablicy informacyjnej zawierającej informację: Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet oraz: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- wykonaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 5 szt. ww. tablic informacyjnych o parametrach technicznych:  

 

·         wymiary: 410 mm szerokości i 297 mm wysokości (format A3)

·         orientacja pozioma

·         materiał: mleczna pleksi o grubości 3 mm do zastosowania wewnętrznego z elementami montażowymi, 
pozwalającymi na nieinwazyjne umieszczenie na dowolnym podłożu (ściana, drzwi)

·         nadruk kolor 4+0

·         nakład 5 szt. tablic informacyjnych

·         umieszczenie na tablicach informacyjnych, z zastosowaniem odpowiedniej kolorystyki, hasła „Człowiek najlepsza inwestycja”, a także wskazanych przez Zamawiającego logotypów:  logotypu m.st. Warszawy, logotypu Partnera projektu – Jobbtorg Sztokholm, logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Powyższe informacje powinny zajmować co najmniej 15 % powierzchni tablicy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

Termin realizacji zamówienia: 

1 etap- opracowanie i przekazanie do akceptacji propozycji zawierającej autorski projekt graficzny tablicy informacyjnej;

2 etap- wykonanie i dostarczenie pełnego nakładu 5 szt. tablic informacyjnych  – do 13.12..2013r.

 

Kryterium oceny ofert:

-  100% cena,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów .

Oferta powinna zawierać cenę brutto za całość zamówienia, obejmującą opracowanie autorskiego projektu graficznego tablicy informacyjnej, wykonanie i dostarczenie pełnego nakładu 5 szt. tablic informacyjnych na adres wskazany przez Zamawiającego w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy.

Inne istotne warunki zamówienia:

a)       W I etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu propozycję zawierającą autorski projekt graficzny tablicy informacyjnej.

b)       Do dnia 13.12.2013r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy pełnego nakładu 5 szt. tablic informacyjnych.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

 

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa/zamówienie zawarta/e między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona/e w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, pokój nr 7  do dnia 28.11.2013 r. do godziny 12.00.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_tablice_inf.pdf, file size: 1000.8 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_tablice_inf.doc, file size: 91.5 KB)
  Pobierz