Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi audytu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 12 lipca 2013 - 9:54, kmirgos

W ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Przeprowadzenie usługi audytu projektu pt. CONSENSIO platforma współpracy trójstronnej   Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Cel i zakres audytu: Audyt wykonywany jest w związku z koniecznością złożenia przez m.st. Warszawy raportu okresowego ( za okres 01.01.2013 – 30.06.2013) z realizacji ww. projektu. Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową.

 

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z MIÊDZYNARODOWYM STANDARDEM REWIZJI FINANSOWEJ 805 http://audit.gov.az/uploads/a042-2010-iaasb-handbook-isa-805.pdf .

 

Wykonawca przygotuje raport oraz inne niezbędne dokumenty w języku polskim oraz w języku angielskim.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z audytu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.

 

Opis projektu

 

Celem projektu jest promocja godnej pracy i dialogu trójstronnego wśród pracowników Urzędu m.st. Warszawy przez wdrożenie 2 platform: platformy współpracy trójstronnej i platformy e-learningowej. Projekt realizowany jest od 01.01.2013  do 31.12.2014 roku przez m.st. Warszawa.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
w ramach  Funduszu na rzecz
godnej pracy i dialogu trójstronnego.

 

Całkowita wartość projektu w latach 2013-2014:  254 882 EUR

Wartość dofinansowania projektu w latach 2013-2014: 229 394 EUR

 

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty – 70%
 2. Doświadczenie w wykonywaniu audytów projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 30%

 

Termin realizacji zamówienia: 29.07.2013 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować
 wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail m.jakubiak@um.warszawa.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2013 r. do godziny 16.00.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Zmawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie usługi audytu przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację projektową.
 2. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.
 3. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
 4. Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc120713.pdf, file size: 118 KB)
  Pobierz