Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ewaluacji rezultatów miękkich projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 17 kwietnia 2013 - 14:14, kmirgos

W ramach projektu pn.: „EURO –TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań :

 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji rezultatów miękkich  projektu „EURO – TAKSÓWKARZ – podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy”.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u 255 warszawskich taksówkarzy w zakresie kompleksowej obsługi klienta i dostosowania ich umiejętności do potrzeb zmieniającej się gospodarki dzięki zastosowaniu elastycznych form edukacji w czasie 17 m-cy trwania projektu.          

 

W ramach ewaluacji rezultatów miękkich należy przeprowadzić i przygotować:

 

1)       Analizę dokumentów ewaluacyjnych opracowanych w trakcie realizacji projektu przez psychologa, w tym podczas rekrutacji do projektu i w pierwszym etapie uczestnictwa w projekcie (tj. testów psychometrycznych, opinie psychologa o uczestnikach projektu, przygotowane ankiety, wywiady i obserwacje)

2)       Badanie ewaluacyjne dotyczące rezultatów miękkich projektu z użyciem własnych narzędzi badawczych dotyczące stopnia realizacji rezultatów miękkich projektu

3)       Raport końcowy uwzględniający wyniki badań dotyczący stopnia realizacji rezultatów miękkich projektu - do dnia 20 maja 2013r.

 

Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej (2 egz. na płycie CD lub DVD) na adres wskazany przez Zamawiającego do dnia 20 maja 2013 r.

 

Zamawiający ma prawo do przekazania uwag dotyczących przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania raportu końcowego, a Wykonawca ma obowiązek ich uwzględnienia w ciągu kolejnych 4 dni roboczych.

 

               

Termin realizacji zamówienia: 20.05.2013 r.

Kryterium oceny ofert:

1) Cena - 60%.(maksymalnie 60 pkt)

2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych, w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  – 40% (maksymalnie 40 pkt)

 

 

Liczba badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych, w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Wykonawcę

Liczba punktów

5 – 10 badań

10 punktów

11 – 19 badań

30 punktów

20 i więcej badań

40 punktów

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączniku nr 1 oraz do załączenia do oferty kopii dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia psychologicznego przez co najmniej jednego z ewaluatorów wykazanych w zespole do realizacji usługi.

 

Ze względu na obowiązek objęcia badaniem co najmniej 80% uczestników projektu, warunkiem złożenia oferty jest oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę co najmniej 3-osobowym zespołem ewaluatorów wraz z przedstawieniem ich imiennego wykazu - w tym wskazania co najmniej 1 osoby posiadającej wykształcenie psychologiczne.

 

Inne istotne warunki zamówienia:  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD
w dwóch kopiach oraz wszystkie materiały ewaluacyjne w wersji papierowej (w tym raport końcowy w dwóch kopiach) do biura projektu,. ul. Solec 48 pokój 104.

Faktura za wykonaną usługę zostanie przez Wykonawcę wystawiona i złożona na adres wskazany przez Zamawiającego nie później niż do dnia 31 maja 2013r. po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania usługi w formie podpisanego przez obie strony Protokołu odbioru.

Dopuszcza się zmianę terminu okresu realizacji zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31.05.2013r.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z niniejszego postępowania wykluczone są osoby lub firmy, które do dnia ogłoszenia przedmiotowego zapytania ofertowego wykonały zamówienie dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych bądź innej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy z nienależytą starannością, a w szczególności w sposób opisany w § 4 ust. 2 pkt a), b), c) i d) Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  zrealizowany zostanie w ramach zadania 7 projektu – „Ewaluacja” projektu, pn.:  „EURO – TAKSÓWKARZ – podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

Ofertę prosimy przesłać na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,

Fax-em na numer: 224433079 lub pocztą elektroniczną (podpisany skan załącznika nr 1) na adres mailowy m.lewandowska@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 23.04.2013 r. do godz. 12.00

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc170413.pdf, file size: 119.56 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik Nr 1
  (plik: zalacznik_nr1_formularz_oferty_ewaluacja_11_04_2013.doc, file size: 155.5 KB)
  Pobierz