Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu opieki nad dziećmi

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 18 listopada 2013 - 9:39, kmirgos

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu opieki nad dziećmi maksymalnie 30 wskazanych przez Zamawiającego uczestniczek projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu opieki nad dziećmi maksymalnie 30 wskazanych przez Zamawiającego uczestniczek projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowanego do bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie Warszawy
i objętych wsparciem ośrodka pomocowego. Opieką zostaną objęte dzieci w wieku niemowlęcym, żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Opieka nad dziećmi będzie realizowana na wezwanie, w czasie odbywania zajęć przez uczestniczki projektu i zgodnie z ich potrzebami.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014r. w łącznym wymiarze 920 godzin, w wymiarze miesięcznym zgodnym z potrzebami uczestniczek.

 

Kryterium oceny ofert:

-  100% cena

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto za całość zamówienia oraz cenę netto/brutto za 1 godzinę zegarową  opieki.

Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Opieka będzie realizowana w dni powszednie oraz soboty i niedziele, zgodnie z potrzebami uczestniczek projektu, w godzinach 8.00-18.00.

b)       Miejsce realizacji opieki: ośrodki pomocowe np. na Białołęce, Powiślu, Saskiej Kępie, Woli oraz przystosowana do opieki nad małymi dziećmi lokalizacja zapewniona przez Wykonawcę wraz z wykwalifikowaną kadrą do opieki nad dziećmi w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st.  Warszawy.

c)        Cena oferty obejmuje koszty dojazdów opiekunek we wskazane miejsca realizacji opieki i koszty wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

d)       Wykonawca posiada w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, doświadczenie w organizacji opieki nad dziećmi w wymiarze co najmniej 2000 godzin zegarowych, zgodnie z wykazem usług zawartym w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego.

e)       Wykonawca zapewni co najmniej 5 opiekunek z wykształceniem wyższym o profilu pedagogicznym lub psychologicznym i co najmniej 2-letnim doświadczeniem w opiece nad dziećmi, zgodnie z informacjami zawartymi w załączonych CV w2skazanych opiekunek.

f)         Wymagana jest mobilność i dyspozycyjność opiekunek.

g)       Rozliczenia miesięczne będą następowały na podstawie faktycznej liczby zrealizowanych godzin opieki, udokumentowanej kartami czasu pracy opiekunek i listami obecności podpisanymi przez matki dzieci.

h)       Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji i lokalizacji w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także dostarczonymi przez Zamawiającego logotypami:  logotypem m.st. Warszawy, Partnera projektu – Jobbtorg Sztokholm, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Płatność za wykonanie usługi każdorazowo nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego kwotę brutto nieprzekraczającą 18 400 zł.

 

Ofertę cenową na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego, wraz z:

- CV podpisanymi własnoręcznie przez opiekunki wskazane do wykonania przedmiotu zamówienia oraz opatrzonymi klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”,

prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, pokój nr 7 do dnia 21.11.2013 r. do godziny 12.00.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 121.93 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_opieka.doc, file size: 99 KB)
  Pobierz