Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/AW Naturopata

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 28 lutego 2018 - 12:01, psliwowski

.


Zapytanie ofertowe nr 7/2018/AW Naturopata

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie jednego kursu zawodowego elektronicznego oraz udostępnienie elektronicznie kursu zawodowego Naturopata (kod zawodu 513201): hosting, wdrożenie, administrację systemową, wsparcie dla użytkownika, zwanego dalej kursem zawodowym, dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15.

1) Udostępnienie pliku kursu zawodowego nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na okres wskazany przez Oferenta, nie później niż do 31.05.2018 r.

2) W ramach przedmiotu zamówienia Oferent zobowiązuje się do umożliwienia Uczestniczce kursu zawodowego kontaktu z osobą odpowiedzialną merytorycznie za kurs zawodowy e-learning.

3) Wymagane jest, aby kurs zawodowy opierał się na programach bazujących, na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach.

4) Zakres tematyczny kursu zawodowego musi zawierać co najmniej:

a) Podstawy diagnostyki medycznej.

b) Komunikacja z Klientem,

c) Toksykologia żywności,

d) Dietetyka i diety specjalne,

e) Bromatologia,

f) Irydologia,

g) Terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa,

h) Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera,

i) Homeopatia,

Zakres tematyczny nie może obejmować treści z zakresu hipnozy, akupunktury, chiropraktyki.

5) Przedmiot zamówienia musi być zakończony wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego,  poświadczającego udział w kursie zawodowym oraz wydaniem certyfikatu/dyplomu/innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach Unii Europejskiej, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6) Kurs zawodowy musi być zakończony egzaminem przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą lub Wykonawca zapewni (łącznie 3 warunki), że kurs zawodowy zakończy się:

a) wydaniem certyfikatu z opisem efektów uczenia się,

b) egzaminem, który zostanie przeprowadzony z zapewnieniem rozdzielności funkcji procesów kształcenia oraz walidacji,

c) Oferent przedstawi pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu –jeżeli dotyczy, w tym ewentualne wynagrodzenie instytucji egzaminującej i koszt wydania certyfikatów/dyplomów/innych dokumentów, leży po stronie Oferenta i nie stanowi pozycji odrębnej od kosztów zakupu przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, i tym samym nie jest odrębnym kosztem, podlegającymi odrębnej wycenie. Oferent nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia za zorganizowanie i zapewnienie przeprowadzenia egzaminu dla Uczestniczki, z tego względu koszty przeprowadzenia tych czynności należy wkalkulować w cenę oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia.

2.   WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1) Oferent zobowiązany jest opracować/przekazać szczegółowy program kursu zawodowego, po zrealizowaniu którego Uczestniczka będzie zdolna do podjęcia zatrudnienia w zawodzie. Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Warunkiem zakończenia udziału Uczestniczki w kursie zawodowym jest umożliwienie Uczestniczce przystąpienia do walidacji mającej na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu zawodowego. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

3)  W przypadku egzaminu Oferent zobowiązany jest do monitorowania jego poszczególnych etapów, m.in. poinformowanie Uczestniczki o terminie egzaminu najpóźniej do 5 dni roboczych przed dniem przeprowadzenia egzaminu, wydawania przez instytucję egzaminacyjną wymaganych dokumentów.

4) Oferent zobowiązany jest do zorganizowania oraz sfinansowania Uczestniczce badania lekarskiego i/lub badania sanitarno-epidemiologicznego warunkującego przystąpienie do kursu zawodowego, jeśli specyfika kursu tego wymaga; badania muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych. Koszty z tym związane zostaną pokryte w ramach przedmiotu zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi.

5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym kursu zawodowego, stosowne uprawnienia do prowadzenia kursu zawodowego, o ile są wymagane odrębnymi przepisami.

6) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na czas wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Oferent.

7) Oferent zobowiązuje się do nieobciążania Uczestniczki żadnymi dodatkowymi kosztami.

8) Zamawiający zastrzega, że w przypadku pisemnej rezygnacji z kursu zawodowego przez Uczestniczkę przed rozpoczęciem kursu, Oferent nie otrzyma wynagrodzenia, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestniczki w trakcie realizacji kursu zawodowego, wynagrodzenie wypłacone zostanie proporcjonalnie do części zrealizowanego kursu zawodowego.

9) Oferent zobowiązuje się do przekazania dokumentów potwierdzających odbycie kursu zawodowego, w tym kserokopii wydanego Uczestniczce certyfikatu/dyplomu oraz zaświadczenia.

10) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania płatności zaliczkowych.

11) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestniczki projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego kursu zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Oferenta.

 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy są wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

 4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena – waga 50% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:

           K1 = (Kmin : Kx) x 50% x 100

           gdzie:

           K1 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie.

           Kmin – najniższa cena złożonej oferty.

           Kx – cena oferty rozpatrywanej.

         2. K2 – Potencjał i doświadczenie – waga 30%

 Udokumentowana (wymagane jest załączenie referencji/protokołów odbioru/innych dokumentów) realizacja kursów/szkoleń zawodowych e-learningowych Naturopata, lub kursów/szkoleń zawodowych o innej nazwie niż Naturopata, lecz tematyce pokrywającej się z przedmiotem zamówienia (zwane dane kursów/szkoleń zawodowych e-learningowych) w liczbie 10, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Tabela 1 w Załączniku 1). Obliczane według następującego wzoru:

            K2 = (KLmin : KLmax) x 30% x 100

            gdzie:

            K2 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

            KLmin – liczba kursów/szkoleń zawodowych e-learningowych danego Oferenta.

            KLmax – największa liczba kursów/szkoleń zawodowych e-learningowych - największa liczba kursów/szkoleń zawodowych e-learningowych wskazana przez 1 Oferenta wśród rozpatrywanych ofert.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wypełnionej Tabeli 1 i załączonych referencji/protokołów odbioru/innych dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie.

           3. K3 – Termin wykonania kursu zawodowego e-learningowego Naturopata od daty dostarczenia materiałów (scenariusza kursu zawodowego)– waga 20%. Obliczane według następującego wzoru:

               K3 = (KTmin : KTmax) x 30% x 100

              gdzie:

              K3 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

             KTmin - najkrótszy termin realizacji wśród rozpatrywanych ofert wyrażony w dniach (dzień=dzień roboczy).

             KTmax – termin realizacji w aktualnie analizowanej ofercie wyrażony w dniach (dzień=dzień roboczy).

 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wskazania w Załączniku 1 liczby dni realizacji kursu zawodowego.

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (K1 + K2 + K3), maksymalnie 100 punktów.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

 5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia kursu zawodowego, nie dłużej niż do 31.05.2018 r. 

1)  Czas trwania kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu zawodowego.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 30 dni, bądź wcześniejszego zakończenia przedmiotu zamówienia

3) Szczegółowy harmonogram kursu zawodowego zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

5) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie ljaskulska@um.warszawa.pl do dnia 7 marca 2018 r.

3) Pytania można kierować pod adres e-mail ljaskulska@um.warszawa.pl lub telefonicznie, numer telefonu (22) 443 0240.

 7.       INNE  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. 

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3)  W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

4) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

5) Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

6) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

11)  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursu zawodowego,

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

 8.       UWAGI:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_naturopata.pdf, file size: 1982.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_numer_1_7-2018-aw.doc, file size: 615 KB)
  Pobierz