Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i realizacja programu informacyjno–edukacyjnego dotyczącego bartnictwa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 marca 2019 - 9:23, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA : 


Przygotowanie i realizacja programu informacyjno–edukacyjnego dotyczącego bartnictwa, w tym   przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i opieka nad pasieką w Domu  Dziecka nr 15 

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

1) Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie skierowana do mieszkańców m.st. Warszawy w tym m.in: seniorów, młodzieży, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowanych, grup szkolnych i przedszkolnych.

2) W  ramach usługi Wykonawca przeprowadzi:

a) 30 zajęć po 90 minut każde, w tym 45 minut zajęć teoretycznych i 45 minut zajęć praktycznych dla 30 różnych grup;

b) zajęcia odbywać się będą w terminie od maja do września 2019 r. raz na 2 tygodnie w soboty przy pasiekach; w przypadku nieodpowiedniej pogody, zajęcia zostaną przesunięte na kolejny tydzień;

c) zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.00 -15.00, przy czym jednego dnia możliwe jest  przeprowadzenie zajęć  dla 3 grup, każda z grup będzie liczyła maksymalnie 10 osób;

3) Rekrutację uczestników na zajęcia będzie prowadziło Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa.

4) Zajęcia odbywać się będą na terenie Domu Dziecka Nr 15 w Warszawie. Dom Dziecka zapewni  miejsce do prowadzenia zajęć. 

5) Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie zobowiązany do współpracy z wskazanymi przez Zamawiającego jednostkami w tym m.in.: Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa oraz Domem Dziecka nr 15 w Warszawie.

6) Wykonawca do realizacji usługi zapewni zespół zawodowych pszczelarzy, składający się minimum z: mistrza pszczelarskiego, zawodowego pszczelarza oraz technika pszczelarskiego.

7) Wykonawca do realizacji usługi zapewni kompletny sprzęt niezbędny do prowadzenia pasieki.

8) Wykonawca podejmie prace pszczelarskie oraz opiekę nad rodzinami pszczelimi do 20.12.2019 r.

9) Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej program informacyjno-edukacyjny dot. bartnictwa zawierający tematy zajęć, sposób ich prowadzenia oraz wstępne terminy zajęć jako załącznik do  Formularza Oferty. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają  minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu pasieki miejskiej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy w punkcie 2a formularza oferty wskazać posiadane doświadczenie.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla grup w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres ten jest krótszy to w tym okresie.

3)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zespołem co najmniej dwóch doświadczonych pszczelarzy  ( w szczególności: mistrz pszczelarski, pszczelarze zawodowi) oraz kompletnym sprzętem pszczelarskim. 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

80 % (max. 80 pkt.) – cena za realizację przedmiotu zamówienia;

20 % (max. 20 pkt.) – program informacyjno-edukacyjny dot. bartnictwa z uwzględnieniem ciekawych zajęć praktycznych.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 20.12.2019 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki (program).

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: kakaminska@um.warszawa.pl  do  dnia 29.03.2019 r. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 322.17 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 94.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz