Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych, dopuszczających do szkolenia zawodowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 31 maja 2017 - 13:36, agryszka

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.), dopuszczających do szkolenia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.), dopuszczających do szkolenia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 2 700,00 zł brutto.
2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca winien przeprowadzić badania przez lekarza medycyny pracy dopuszczające do szkolenia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie m.st. Warszawy.
2) Badania lekarskie będą dotyczyć różnych szkoleń zawodowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3) Wykonawca wykona badania na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego. Wzór skierowania sporządzony zostanie przez Zamawiającego. Treść skierowania Zamawiający uzgodni z wykonawcą niezwłocznie po zawarciu umowy. 
4) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia tylko niezbędnych (podstawowych) badań, zgodnych z obowiązującymi przepisami w stosunku do danego szkolenia zawodowego, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań rozszerzonych.
5) Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie orzeczenia lekarskiego na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do podjęcia szkolenia zawodowego. Wykonawca zobowiązuje się do wydania orzeczenia lekarskiego najpóźniej następnego dnia po zakończeniu badań.
6) Badanie będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
7) Ilość świadczonych usług, zlecana sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynosi maksymalnie 27.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób kierowanych na badania lekarskie w zależności od rzeczywistych potrzeb, z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba nie przekroczy 27.
9) Oferta będzie rozpatrywana pod kątem cen jednostkowych brutto dla 1 uczestnika.
10) Wykonawca przekaże informację o dniach przyjęć lekarza oraz miejscu wykonania badań.
11) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wymagania konieczne:  (Tabela nr 1)
• oświadczenie o prawie do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy,
• oświadczenie o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),
Wymagania pożądane: 
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
• Cena jednostkowa brutto badania – 60%
• Doświadczenie realizacji badań z zakresu medycyny pracy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt.  za zrealizowane zadanie dot. świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy min. 10 osób, nie więcej jednak niż 40 pkt.). – Tabela nr 2.
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: w ciągu 7 dni od skierowania przez Zmawiającego osoby na badania, nie później, niż do 31 grudnia 2017 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 8 czerwca 2017 roku.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy
5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2017r.
  (plik: zapytanie_ofertowe_badania.pdf, file size: 1200.41 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.05.2017r.
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego30052017.doc, file size: 3459.5 KB)
  Pobierz