Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami


Do zakresu działania Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym należy w szczególności:
 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 • określanie zadań realizowanych przez m.st. Warszawę z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z zakresu działań Wydziału;
 • współpraca z organami administracji publicznej, komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działań Wydziału;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych;
 • diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Wydziału, w tym uczestnictwo w Komisji Dialogu Społecznego;
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu działań Wydziału;
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań publicznych, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania Wydziału;
 • prowadzenie, w zakresie działań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • prowadzenie, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie działania Wydziału;
 • nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad domami pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie działań Wydziału;
 • zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

 

 

Kontakt:
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy  
V piętro, pok. 5.39, 5.41, 5.42, 5.43 
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
dostępność budynku: 
http://www.niepelnosprawnik.pl/2olBXbvYnyQ?q=ul.+nieca%C5%82a+2 

 

 

 

 

 

Monika Gwarda
Tel. 22 443 14 94, e-mail: 
mgwarda@um.warszawa.pl  pokój 5.42
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane z tzw „małymi dotacjami”, obsługa Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

  

 

Beata Krzyszton-Ulijasz
Tel. 22 443 14 67, e-mail:  
bkrzyszton@um.warszawa.pl  pokój 5.39
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane z projektami na rzecz osób z niepełnosprawnościami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.  

 

 

 

Karolina Sobczak
Tel. 22 443 14 89, e-mail: 
kasobczak@um.warszawa.pl  pokój 5.43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane ze środowiskowymi domami samopomocy.

 

 

 

Piotr Śliwowski
Tel. 22 443 14 50, e-mail: 
psliwowski@um.warszawa.pl  pokój 5.39
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozliczanie umów, nadzór nad realizacją zadań związanych z otwartymi konkursami ofert, działania związane z tzw „małymi dotacjami”, działania związane usługą specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami.

 

  

 

Małgorzata Leśniewicz
Tel. 22 443 14 76, e-mail: 
mlesniewicz@um.warszawa.plpokój 5.42
Realizacja zadań związana z Warszawskim Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, działania związane z Miejskim Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności i Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, obsługa Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności.

 

 

 

Barbara Borawska
Tel. 443 02 37, e-mail: 
bborawska@um.warszawa.plpokój 5.41
Koordynator projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Agnieszka Wagner

 

Tel. 22 325 85 10, e-mail: awagner@um.warszawa.pl, pokój 5.41

 

Specjalista do spraw rozliczeń projektu Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Lidia Jaskulska
Tel. 443 02 40, e-mail: 
ljaskulska@um.warszawa.plpokój 5.41
Specjalista ds. rozliczeń projektu „Warszawski Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.