Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Pomocy Społecznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Pomocy Społecznej


Do zakresu działania Wydziału Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1) opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta
m.st. Warszawy z zakresu działań Wydziału;
3) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy;
4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy z zakresu    wspierania rodziny;
5) diagnozowanie potrzeb w zakresie pomocy i profilaktyki społecznej m.st. Warszawy, opracowywanie analiz i sprawozdań;
6) wypracowanie standardów usług z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej;
7) współpraca z organami administracji publicznej, komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działań Wydziału;
8) koordynacja spraw związanych z wykonywaniem przez ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz dzielnice m.st. Warszawy zadań z zakresu spraw społecznych;
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Wydziału, w tym uczestnictwo w  Komisjach Dialogu Społecznego;
10) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych
z zakresu działań Wydziału;
11) nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań publicznych, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działań Wydziału;
12) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
13) diagnozowanie potrzeb w zakresie bezdomności, opracowywanie analiz i sprawozdań, inicjowanie realizacji programów wychodzenia z bezdomności;
14) wypracowywanie standardów usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych;
15) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami realizującymi zadania publiczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym;
16) pomoc osobom bezdomnym w dostępie do schronienia i posiłku;
17) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy, w tym także w zakresie organizacji i funkcjonowania asysty rodzinnej;
18) sporządzanie sprawozdawczości m.st. Warszawy z zakresu  świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych, asysty rodzinnej, pomocy społecznej, w tym bezdomności oraz przekazywanie jej Wojewodzie Mazowieckiemu;
19) wyznaczanie miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie bazy podmiotów, w których ta praca może być wykonywana, współpraca z sądami powszechnymi, a także monitoring i sprawozdawczość w zakresie wykonywania tego zadania;
20) prowadzenie, w zakresie działań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
21) prowadzenie, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie działania Wydziału;
22) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie działań Wydziału;
23) zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
24) przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

Pracownicy Wydziału Pomocy Społecznej:
Naczelnik Wydziału
Joanna Patoka
tel. 22 443 14 74 , pok. 5.33, e-mail: jpatoka@um.warszawa.pl
Aldona Noga
tel. 22 443 14 60 , pok. 4, e-mail: anoga@um.warszawa.pl
- sprawozdawczość, zadania dotyczące świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Agnieszka Jasińska
tel. 22 443 14 59, pok. 5, e-mail: a.jasinska@um.warszawa.pl
- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, prace społecznie użyteczne, mieszkania treningowe dla osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych
Alicja Obarska
tel. 22 443 14 52, pok. 4, e-mail: a.obarska@um.warszawa.pl
- zadania dotyczące Programu Rodzina 500 plus
Marcin Sobocki
tel. 22 443 14 91, pok. 3, e-mail: msobocki@um.warszawa.pl
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych, rozliczanie umów dotacyjnych, monitoring placówek, interwencje
Piotr Zygadło
tel. 22 443 14 90, pok. 3, e-mail: pzygadlo@um.warszawa.pl
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych, rozliczanie umów dotacyjnych, monitoring placówek, interwencje