Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zespół Realizacji Polityki Senioralnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Zespół Realizacji Polityki Senioralnej


Do zakresu działania Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej należy w szczególności:

 • opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Zespołu, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
 • realizacja zadań Biura Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” oraz obsługa organizacyjna Rady Społecznej Seniorów;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z zakresu działań Zespołu;
 • diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz osób starszych na terenie m.st. Warszawy;
 • wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy osobom starszym;
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu działań Zespołu;
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania Wydziału;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Zespołu, w tym uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego;
 • prowadzenie, w zakresie działań Zespołu, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • prowadzenie, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie działania Zespołu;
 • współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działań Zespołu, a także nadzór nad Centrum Alzheimera oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”;
 • nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad domami pomocy społecznej;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie działań Zespołu;
 • zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Zespołu;
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Zespołu.
 
Kontakt:
Zespół Realizacji Polityki Senioralnej
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
V piętro, pokoje: 5.32 , 5.34
ul. Kruczkowskiego 2 
00-412 Warszawa
http://senioralna.um.warszawa.pl/ 

Zespół:

 1. Robert Kadej
  tel. 22 443 14 64, e-mail: rkadej@um.warszawa.pl, pok. 5.33
  Kierownik Zespołu
 2. Małgorzata Borys-Dziedzic 
  tel. 22 443 14 38, e-mail: mborys@um.warszawa.pl, pok. 5.34                                                                                                                                        
 3. Katarzyna Wojdaszka
  tel. 22 443 02 73, e-mail: mwojdaszka@um.warszawa.pl, pok. 5.34
 4. Anna Domaradzka
  tel. 22 325 85 16, e-mail: adomaradzka@um.warszawa.pl, pok. 5.32
 5. Iwona Przybyła
  tel. 22 443 02 68, e-mail: iprzybyla@um.warszawa.pl, pok. 5.32
 6. Marta Seredyńska - tel. 22 443 02 16, e-mail: ext.mseredynska@um.warszawa.pl, pok. 5.32
 7. Joanna Tabaka - tel. 22 443 14 73, e-mail: ext.jtabaka@um.warszawa.pl, pok. 5.32
 8. Bartosz Grzeszczuk - tel. 22 443 29 98, e-mail: ext.bgrzeszczuk@um.warszawa.pl, pok. 5.32