Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia cyklu działań integracyjno-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi podczas rejsów po Wiśle w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 30 kwietnia 2015 - 10:09, msadurska

Działanie wpisujące się w Program „Rodzina” na lata 2010-2020.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu działań integracyjno-edukacyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie czasu w aktywny i atrakcyjny sposób w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny, w szczególności podczas rejsów po Wiśle w terminie od 4 lipca 2015 do 13 września 2015 w ciągu 22 dni weekendowych.
Jest to działanie adresowane do rodzin z  dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. W każdą sobotę i niedzielę w terminie od 4 lipca 2015 r. do 13 września 2015 r.   Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi działania integracyjno-edukacyjne skierowane do rodzin z dziećmi.
2. Działania integracyjno-edukacyjne zostaną przeprowadzone w trakcie 90 minutowych rejsów po Wiśle realizowanych na trasie od przystanku Fontanny Multimedialne (na wys. ul. Boleść) do przystanku Syrenka (na wys. ul. Tamka i z powrotem) w Warszawie.
3. Każde 90-minutowe działanie integracyjno-edukacyjne obejmie maksymalnie 75 osób – pasażerów statku.
4. Rejsy statkiem w każdą sobotę i niedzielę zaczynają się w godzinach 12.00, 14.00, 16.00. Każdy rejs trwa 90 minut.
5. Wykonawca przeprowadzi łącznie 5 940 minut działań integracyjno-edukacyjnych – 22 dni weekendowe x 3 rejsy x 90 minut.
6. Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji działań (materiały plastyczne, dydaktyczne, przebrania, muzyka i in.).
7. Program działań integracyjno-edukacyjnych zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb rodzin z dziećmi do lat 10, uczestników Warszawskiej Strefy Rodziny, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka. Program obejmie 22 dni – 11 weekendów. Temat każdego z weekendów będzie inny, działania złożą się w jeden cykl wydarzeń promujących pozytywny wizerunek rodziny.
Program obejmie w szczególności:
- opowieści historyczne, legendy związane z Warszawą i rzeką Wisłą opowiadane przez postacie związane z legendami (uwzględnienie przebrania związanego z tematyką)
- quizy, gry rodzinne
- kącik dla najmłodszych, w którym będzie można wykonać proste prace plastyczne
- rodzinne wspólne czytanie – „książka nad Wisłą”
- rodzinne gry planszowe
- rodzinne śpiewanie.
8. Zorganizowane i przeprowadzone podczas rejsów działania będą realizować m.in. następujące cele:
- kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie warszawskich rodzin z dziećmi
- promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodzin z dziećmi
- promowanie wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi poprzez wspólną zabawę i działania animacyjne.
9. Z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji ostatniego rejsu, a w związku z tym także działań integracyjno-edukacyjnych, jednak nie dalej niż do dnia 27 września 2015 r.
10. Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą rejsów statkiem.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez konsorcjum/konsorcja, w którym każdy z Wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
• Nie dotyczy

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1. Cena brutto – ocena od 0 do 40 punktów, 40 punktów otrzyma Oferent, który wskaże najniższą cenę.
2. Program działań integracyjno-edukacyjnych – ocena od 0 do 30 punktów, 30 punktów otrzyma Oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom wskazanym w II 7 i II 8.
3. Doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjno-integracyjnych kierowanych do rodzin z dziećmi, potwierdzone poprzez referencje poprzednich zleceniodawców/pracodawców wraz z opisem przeprowadzonego działania, po 10 punktów za każde, jednak nie więcej niż 30 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia 13 września 2015 r. z zastrzeżeniem punktu II. 9.

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, załączniki pozwalające ocenić program działań oraz kopie referencji.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ejozwiak@um.warszawa.pl  lub wysłać faxem na nr  22 443 14 42 do dnia 7 maja 2015 r.  do  godz. 15.00.

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2.Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta.
5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1426.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 33.5 KB)
  Pobierz