Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zorganizowanie i przeprowadzenie innowacyjnych działań weekendowych, w tym interakcyjnych spacerów rodzinnych na podstawie warszawskich legend

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 czerwca 2018 - 8:51, ejozwiak

Zorganizowanie i przeprowadzenie innowacyjnych działań weekendowych, w tym interakcyjnych spacerów rodzinnych na podstawie warszawskich legend w terminie od 23 czerwca 2018 roku do 02 września 2018 roku.


Jest to działanie adresowane do rodzin z dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Usługa świadczona jest w weekendy, w terminie od dnia 23 czerwca  2018 r. do dnia 2 września 2018 r. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi rodzinne spacery po warszawskiej starówce
z uwzględnieniem:
- interakcji uczestników podczas spacerów,
- wybranych 3 warszawskich legend, 1 legenda – 1 spacer, 3 spacery dziennie w godzinach 12.00, 14.00, 16.00.
2) Działania są skierowane do dzieci i ich rodziców lub bliskich im osób. Mają na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy, edukacji i integracji rodzin oraz inspirowanie uczestników (dzieci
i dorosłych) do wspólnego spędzania czasu.
3) Działania przeprowadzone zostaną na warszawskiej Starówce, beneficjentami działań będą uczestnicy Warszawskiej Strefy Rodziny przy ul. Starej 4.
4) Spacery będą odbywały się w 22 weekendowe dni września, 11 kolejnych weekendów od 23 czerwca 2018 do 02 września 2018 w godzinach 12.00, 14.00, 16.00. Czas trwania wycieczki do 60 minut.
5) Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania (tj. kostiumy, materiały plastyczne, oprawę muzyczną, rekwizyty).
6) Program działań przygotowany przez Wykonawcę będzie uwzględniał potrzeby rodzin z dziećmi do lat 10, w tym posiadaczy karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka. Program obejmie
w szczególności:
a) treści związane z wybranymi 3 warszawskimi legendami, w tym z warszawską Syrenką oraz Wisłą,
b) charakteryzację oraz ubiór prowadzących adekwatny do przedstawianych legend,
c) quizy, rebusy, zgadywanki, elementy muzyczne adekwatne do przedstawianych legend,
d) zaangażowanie wszystkich uczestników w realizację działania.
7) Zorganizowane i przeprowadzone wycieczki będą realizować m.in. następujące cele:
a) kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie warszawskich rodzin z dziećmi,
b) promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodzin z dziećmi,
c) promowanie wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi poprzez wspólną zabawę
i działania animacyjne.
8) Z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy dopuszcza się przesunięcie terminu oraz miejsca realizacji zadania.
9) Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
10) Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników spacerów.
11) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez konsorcjum/konsorcja, w którym każdy
z Wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.
 
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nie dotyczy.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1) Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
2) Program działań – 30 %, przy czy 30 punktów otrzyma oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom zawartym w ustępie 2 Warunki Realizacji Zamówienia, przy czym 20 punktów otrzyma oferent spełniający łącznie warunki zawarte w ustępie 2 punkcie 6 lit. a-d.
3) Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w prowadzeniu działań stanowiących przedmiot zapytania ofertowego w szczególności działań z uwzględnieniem dzieci do lat 10 – 30 %, potwierdzone referencjami, potwierdzeniem wykonania usługi, protokołem lub opinią Zleceniodawcy wraz z opisem działania, po 5 punktów za każde, jednak nie więcej niż 30 punktów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia 23 czerwca 2018 r. do dnia 2 września
2018 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.bernacka@um.warszawa.pl do dnia  8  czerwca 2018 r.
3) Plik stanowiący załącznik do wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury   w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.
2) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
3) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta. Ponadto autobus powinien zostać oznaczony logotypem Warszawskiej Strefy Rodziny.
4) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty
5) Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.
6) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7) Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e. .
8) Do oferty należy dołączyć dokumenty oraz załączniki informacyjne pozwalające ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny ofert.

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 253.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  (plik: zalacznik_nr_1.docx, file size: 106.43 KB)
  Pobierz