Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania ankiety ewaluacyjnej pracy placówek wsparcia dziennego działających na terenie m .st. Warszawy, przeprowadzenia ewaluacji, opracowania standardów programowych, opracowanie programu szkoleń i superwizji dla pracowników

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 6 lutego 2013 - 14:00, mskora

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania ankiety ewaluacyjnej pracy placówek wsparcia dziennego działających na terenie m .st. Warszawy, w szczególności o charakterze opiekuńczej, specjalistycznej i realizowanej w formie pracy podwórkowej, przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych w 103 placówkach wsparcia dziennego na terenie m. st. Warszawy, opracowania ewaluacji ww. ankiet, opracowania standardów programowych dla placówek wsparcia dziennego funkcjonujących zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) na terenie m. st. Warszawy z podziałem na dzielnice w czterech obszarach oraz uzasadnienie podziału, opracowania programu szkoleń dla pracowników tych placówek, opracowania programu superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego.


UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wynikiem opracowania ewaluacji ankiet ma być raport oraz rekomendacje dla pkt 4 – 6.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:
Usługa polegająca na:
1. przygotowaniu ankiety ewaluacyjnej pracy placówek wsparcia dziennego działających na terenie m .st. Warszawy, w szczególności o charakterze opiekuńczej, specjalistycznej i realizowanej w formie pracy podwórkowej,
2. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych w 103 placówkach wsparcia dziennego na terenie m. st. Warszawy – opcjonalnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 (warianty cenowe I i II)
3. opracowaniu ewaluacji ww. ankiet
4. opracowaniu standardów programowych dla placówek wsparcia dziennego funkcjonujących zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) na terenie m. st. Warszawy z podziałem na dzielnice w czterech obszarach oraz uzasadnienie podziału,
5. opracowaniu programu szkoleń dla pracowników tych placówek,
6. opracowanie programu superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego,

Do podstawowych zadań placówek wsparcia dziennego należy w szczególności:
- analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
- wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podniesienie świadomości w zakresie planowanie oraz funkcjonowania rodziny,
- pomoc w integracji rodziny,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- dążenie do reintegracji rodziny.

Ankieta powinna pozwolić na:
- ocenę w jakim stopniu placówki wsparcia dziennego na terenie wymienionych dzielnic realizują założone cele statutowe/regulaminowe,
- wskazanie zakresu potrzeb podnoszenia kompetencji pracowników placówek wsparcia dziennego,
- opracowanie standardów programowych w placówkach wsparcia dziennego,
- ocena współpracy z podmiotami zobowiązanymi do pomocy dziecku i rodzinie na terenie dzielnicy Praga Północ,
- wskazanie punktów styku pracy placówek wsparcia dziennego i podmiotów zobowiązanych do pomocy dziecku i rodzinie oraz wypracowanie rekomendacji ich współpracy.

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.
Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę netto wraz z VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych, do zapytania ofertowego należy dołączyć CV.
W ofercie należy przedstawić dwa warianty kosztorysu zawierający podział cenowy na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia 1 – 6 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie dotyczące pkt 1 do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zamówienie dotyczące pkt 2 i 3 do 30 kwietnia 2013 r.
Zamówienie dotyczące pkt 4-6 po zrealizowaniu pkt 1 -3 nie później niż do 31 maja 2013 r.

Kryterium oceny ofert:
- cena 50% (oferta najniższa cenowo otrzyma 50 pkt.)
- doświadczenie wykonawcy 50%  (maksymalnie 50 pkt.) 

Oceniając doświadczenie oferenta będziemy brali pod uwagę:
 Doświadczenie w realizacji badań społecznych na terenie m. st. Warszawy – 20 pkt
(za każde wykazane badanie społeczne oferent otrzyma 1 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 20 pkt)
 Doświadczenie w opracowaniu programów superwizji oraz prowadzeniu superwizji w zakresie problematyki społecznej – 10 pkt
 Doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą – 10 pkt
 Znajomość specyfiki pracy placówek wsparcia dziennego na terenie m. st. Warszawy:
- doświadczenie w pracy w placówce wsparcia na stanowisku merytorycznym  1 – 3 lata – 1 pkt
- doświadczenie w pracy w placówce wsparcia na stanowisku merytorycznym  powyżej 3 lat – 2 pkt
- doświadczenie w pracy w placówce wsparcia na stanowisku kierowniczym  1 – 3 lat – 5 pkt
- doświadczenie w pracy w placówce wsparcia na stanowisku kierowniczym 3 - 5 lat – 8 pkt
- doświadczenie w pracy w placówce wsparcia na stanowisku kierowniczym powyżej 5 lat oraz doświadczenie w pracy w placówce wsparcia na stanowisku merytorycznym – 10 pkt

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: 
Oferty proszę składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego
w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.
Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zamawiający dostarczy wykonawcy listę placówek wsparcia, w których należy przeprowadzić badania ankietowe. Liczba placówek wsparcia może ulec korekcie.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 20 lutego 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres emroczko@um.warszawa.pl lub złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zap_ofertowe.pdf, file size: 238.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz oferty
  (plik: 2_zalacznik_nr1_formularz_oferty.doc, file size: 131.5 KB)
  Pobierz