Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 listopada 2009 - 8:44, Dorota Jaworska

Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych , tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. "becikowego" prowadzone jest w m.st. Warszawie w 18 Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. Warunki nabywania prawa do wymienionych świadczeń oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567).


ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Informacja dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w m.st. Warszawie - załącznik nr 2 poniżej

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567)

 

Komu przysługują Świadczenia Rodzinne

 

 Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 
Dochód uprawniający do ubiegania się o Świadczenia Rodzinne

 Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.  

Kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania sie o specjalny zasiłek opiekuńczy: Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od kryterium dochodowego. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 764,00 zł.

Kryteria dochodowe uprawniającego do ubiegania się o „becikowe"
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z tą ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 

 
Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, ostatnia obowiązuje od 1 listopada 2015 r. W wyniku weryfikacji podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych. 

 
Rodzaje Świadczeń Rodzinnych

 Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. "becikowe",
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

 
* Terminy składania wniosków

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (wykaz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy w załączeniu).

 


Zasady ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz wzory formularzy i wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń znajdują się na stronie:

 

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/41

 

 

 

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Wykaz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy
  (plik: wykaz_urzedow_dzielnic_m.st_._warszawy.doc, file size: 36 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
  (plik: informacja_dla_osob_ubiegajacych_sie_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_dla_opiekuna_.doc, file size: 48 KB)
  Pobierz