Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-2021

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 17 października 2018 - 10:45, mskora
  • Data rozpoczęcia: wtorek, 16 października 2018 - 15:00
  • Data zakończenia: środa, 7 listopada 2018 - 16:00
  • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu w BIP (adres internetowy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/88A39B95-DAF7-4ADB-B485-263D18C7C6DA,frameless.htm)

.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2018-2021 oraz zaprasza do składania ofert.

 

1. Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego..

2. Forma realizacji zadania: wsparcie.

3. Opis zadania:

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej.

 

Cel:

Pobyt w mieszkaniu chronionym-treningowym jest formą pomocy społecznej zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną, przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do samodzielnego życia lub uzyskania / utrwalenia niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym oraz miejscem na tzw. pobyt krótkoterminowy dotyczący nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

 

Cele szczegółowe:

a) wsparcie osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) w nabywaniu kompetencji do pełnienia ról społecznych i w uzyskaniu szeroko pojętej samodzielności;

b) zapewnienie wsparcia terapeutycznego w celu utrwalenia szeroko pojętej niezależności; 

c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Forma działań i istotne informacje:

a) prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla min. 5 dorosłych z autyzmem lub  Zespołem Aspergera w lokalu komunalnym zapewnionym przez m.st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Jagiellońskiej, o łącznej powierzchni 97,1 m².

Lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach;

b) ww. lokal można będzie obejrzeć: 25 października 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00;

c) umowa użyczenia na ww. lokal zostanie zawarta pomiędzy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, a organizacją wyłonioną w konkursie;

d) w ofercie należy uwzględnić koszty mediów oraz ewentualnego ubezpieczenia mieszkania; nie należy uwzględniać kosztów czynszu za lokal;

e) rodzaj i zakres wsparcia świadczonego oraz warunki kierowania i pobytu w mieszkaniu chronionym zgodne z zgodne Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018.822).

f) Oferent powinien przedstawić w ofercie projekt „Regulaminu pobytu” w mieszkaniu chronionym-treningowym, zawierający określenie:

- rodzajów i form świadczonej pomocy,

- grupy osób uprawnionych do korzystania z pobytu,

- zasad przyjmowania i relegowania z mieszkania,

- zasad odpłatności, jeżeli jest ona stosowana,

- uprawnień i obowiązków mieszkańców,

- szczegółowe zasady przydziału wsparcia transportowego, w tym asystenta transportowego; 

- konsekwencji łamania zasad regulaminu;

g) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do udziału w procesie rekrutacji;

h) okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym powinien mieć charakter treningowy i zapewniać osobom w nim przebywającym wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i zespołowej oraz warunki do readaptacji i rehabilitacji społecznej uczestników, w tym pracę z rodziną i otoczeniem osoby przebywającej w mieszkaniu, w celu zapewnienia wsparcia po powrocie do środowiska;

i) nabór powinien być skierowany do dorosłych osób uczących się, pracujących lub korzystających z różnych środowiskowych form wsparcia i/lub uczestniczących w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji, w ścisłej współpracy z dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

j) zasady naboru osób do pobytu w mieszkaniu chronionym-treningowym powinny zapewniać jawność i przejrzystość kryteriów kwalifikacyjnych i powinny zostać opisane w ofercie;

k) wymagane jest prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym indywidualnych planów pracy z przebywającymi w mieszkaniu osobami;

l) Oferent powinien zapewnić okresową ewaluację realizacji celów założonych w pracy grupowej i indywidualnej;

m) ze względu na termin realizacji zadania zakładany okres pobytu uczestników w mieszkaniu chronionym-treningowym powinien kończyć się z dniem 30 listopada 2021 roku.

 

Odbiorcy: 

Dorośli mieszkańcy m.st. Warszawy – dorosłe osoby ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) w tym osoby uczące się, pracujące lub korzystające z różnych środowiskowych form wsparcia i / lub uczestniczący w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji.

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane w ofercie: 

a) średni czas pobytu uczestnika zadania w mieszkaniu chronionym-treningowym; 

b) liczba osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) przebywających w mieszkaniu chronionym-treningowym z określeniem wieku, rodzaju niepełnosprawności;

c) liczba miejsc w mieszkaniu chronionym-treningowym;

d) liczba mieszkańców, którzy zwiększyli swoją samodzielność w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie poza domem rodzinnym;

e) liczba, kwalifikacje i specjalizacja kadry pracującej na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania chronionego-treningowego; 

f) liczba godzin i rodzaje zajęć prowadzonych na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania chronionego-treningowego. 

 

Rezultaty: 

Zadanie powinno zostać poddane ewaluacji zewnętrznej (początkowej i końcowej), wyniki i rekomendacje powinny być ujęte w raporcie końcowym dotyczącym realizacji zadania, dołączonym do sprawozdania końcowego. W ofercie należy określić sposób mierzenia i weryfikacji osiąganych rezultatów w następujących obszarach:

a) wzrost lub utrzymanie aktywności w życiu codziennym uczestników; 

b) poprawa samodzielności w codziennym życiu;

c) poprawa lub utrzymanie funkcjonowania uczestników w rodzinie i/ lub środowisku;

d) pobudzenie i rozwój zainteresowań wśród uczestników;

e) poprawa jakości życia poprzez usprawnienie psychoruchowe uczestników;

f) wzrost aktywności społecznej uczestników;

g) integracja osób chorujących psychicznie ze środowiskiem lokalnym.

 

Uwagi:

W ramach opisanych powyżej kryteriów merytorycznych komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na skonstruowanie kosztorysu oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

W kosztorysie na rok 2018 powinny znaleźć się koszty związane z realizacją zdania w zakresie doposażania mieszkania. Wszelkie dokonywane zakupy środków trwałych powinny mieścić się w kwocie do 10 000 zł. (wartość dotyczy kosztów jednostkowych). Suma środków przeznaczona na doposażenie w roku 2018 to 15 000 złotych. 

 

W kolejnych latach dofinansowanie może być przeznaczone na dalsze doposażenie mieszkań, przede wszystkim zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz prace konserwacyjne związane z realizacją zdania. Wszelkie dokonywane zakupy środków trwałych powinny mieścić się w kwocie do 10 000 zł. (wartość dotyczy kosztów jednostkowych). Suma środków przeznaczonych na doposażenie w latach 2019-2021 to 15 000 złotych rocznie. 

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transportu pomiędzy mieszkaniem chronionym a miejscami aktywności dziennej osób uczestniczących w treningu. Dofinansowanie transportu nie może przekroczyć 8% wartości całej oferty, w skali całego okresu realizacji zadania jak i w każdym roku. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: benzynę, wynagrodzenie kierowcy i asystenta, koszty eksploatacji pojazdu jeżeli pojazd stanowi własność organizacji realizującej zadanie, zakup usługi przewozowej (z wyłączeniem firmy, z którą Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ma podpisaną umowę na realizację przewozów), koszt zatrudnienia asystenta transportowego. 

 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zasad kierowania oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawa.

 

W pkt IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

 

4. Środki przeznaczone na realizację zadania:

w 2018 roku:   29 900 zł 

w 2019 roku:  184 000 zł

w 2020 roku:  184 000 zł

w 2021 roku:  180 000 zł

5. Termin realizacji zadania: 

1 grudnia 2018 r do 30 listopada 2021 r.

6. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

8. Dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

9. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji wynosi nie mniej niż 6%.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem:

https://witkac.pl/Account/Login do dnia 07.11.2018 r.  do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 nr 10  lub po nr telefonu 443 14 54 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).